ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่นี่
 • สถานะการสมัคร :
 • ไม่พบรายการสมัคร ยกเลิก สำเร็จเรียบร้อย หมดอายุการชำระเงิน รอการชำระ
  สมัครอีกครั้ง!
 • กำหนดชำระ :
 • {{marathon.sections.statusSection.vars.firstPerson.paymentDue}}
  • ประเภท :
    {{aBooking.raceType === marathon.sections.RACE_TYPES.MN ? 'มินิมาราธอน - 10 กิโลเมตร' : aBooking.raceType === marathon.sections.RACE_TYPES.FR ? 'FUN RUN - 5 กิโลเมตร' : aBooking.raceType === marathon.sections.RACE_TYPES.VMN ? 'VIP! มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร' : aBooking.raceType === marathon.sections.RACE_TYPES.VFR ? 'VIP! FUN RUN 5 กิโลเมตร' : '-'}}
  • รุ่นอายุ :
    {{aBooking.groupAge === null?"-":aBooking.groupAge+" ปี"}}
  • ชื่อ / นามสกุล :
    {{aBooking.firstName}}XXX {{aBooking.lastName}}XXX
  • เพศ :
    {{aBooking.gender === 'M' ? 'ชาย' : 'หญิง'}}
  • อายุ :
    X{{aBooking.ageString}} ปี
  • ขนาดเสื้อ :
    {{aBooking.pickedShirt === 'KDD-XS' ? 'SS - 34"x24"' : aBooking.pickedShirt === 'KDD-S' ? 'S - 36"x25"' : aBooking.pickedShirt === 'KDD-M' ? 'M - 38"x26"' : aBooking.pickedShirt === 'KDD-L' ? 'L - 40"x27"' : aBooking.pickedShirt === 'KDD-XL'? 'XL - 42"x28"' : aBooking.pickedShirt === 'KDD-XXL' ? 'XXL - 44"x29"' : '-'}}
  • ช่องทางการ :
    {{aBooking.channel}}
  • ค่าสมัคร + ค่าส่ง (ถ้ามี) :
    {{aBooking.fee}} บาท
 • วันวิ่ง: 16 ธันวาคม 2561 (ไม่มีการแข่งขัน)
 • การรับสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง
  • สมัครผ่านเวบไซต์ได้ที่ www.youtripper.com/kdd
  • สมัครได้ที่บริเวณข้างพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (09:00 - 17:00) เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดรอบรับสมัครพิเศษในวันพุธที่ 3 และวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
  • โทรเข้ามาสมัครได้ที่เบอร์ 098-276-0545 และ 098-275-4505 (กรุณาเตรียมอีเมล์ให้พร้อม)
 • การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
  • กรณีสมัครผ่านเวบไซต์ เลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ในขั้นตอนการสมัครได้เลยค่ะ หรือมารับด้วยตัวเอง ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561, ณ. วัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณข้างอุโบสถ (กรุณานำใบเสร็จ รับเงินมาเป็นหลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง)
  • กรณีสมัครที่วัดบวรนิเวศวิหาร รับเสื้อและเบอร์วิ่งได้เลยทันที

กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อ 17 โรงพยาบาล

ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา และพระกรุณาคุณ อุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ พระองค์ละ 1 แห่ง รวม 17 โรงพยาบาล เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระคุณูปการและประกาศเชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ได้ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและชาติบ้านเมืองต่อเนื่องมานับแต่อดีต ให้เป็นที่ปรากฎตลอดไป


คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อโครงการที่พระองค์ได้ทรงดำริและทรงบำเพ็ญไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ที่เผชิญ โรคภัยไข้เจ็บ จึงกำหนดให้มีการจัดงาน เดิน - วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อ 17 โรงพยาบาล ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

<คลิก ดูรายชื่อ 17 โรงพยาบาล>

๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตึกสกลมหาวังฆปริณายก ๑ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระอริยวงษ์ญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) วัดระฆังโฆสิตาราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๒. โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๒ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๓. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๓ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๔. โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๔ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญานสังวร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๕. โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๕ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๖. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๘ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๗. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๙ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๘. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๐ เป้นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๙. โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๑ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๐. โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตึกสหลมหาสังฆปริณายก ๑๒ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็นพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติส̣̣สเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระญานสังวร จังหวัดเชียงราย

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๓ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๒. โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๔ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิต̣̣ติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๓. โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๕ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๔. โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๖ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ̣̣ฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๕. โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๗ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ̣̣ณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๖. โรงพยาบาลไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๘ ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


๑๗. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จังหวัดกาญจนบุรี

ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๙ เป็นอนุสรณ์ส่วนพระองค์ในฐานะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เส้นทางการวิ่ง / จุดจอดรถ


 • มินิมาราธอน
 • เดินเพื่อสุขภาพ
เส้นทาง เดินเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร : ปล่อยตัวเวลา 05:30 น.

เริ่มหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณพระอุโบสถ - ตรงไปทางถนนบางลำภู - ผ่านป้อมพระสุเมร - ถนนพระอาทิตย์ - เลี้ยวซ้ายเข้าราชดำเนินกลาง - ถนนราชดำเนินนอก - ถนนวิสุทธิกษัตริย์ - ถนนสามเสน - บางลำภู – เข้าเส้นชัยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณพระอุโบสถ

เส้นทาง มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร : ปล่อยตัวเวลา 05:15 น.

เริ่มหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณพระอุโบสถ - ตรงไปทางถนนบางลำภู - ผ่านป้อมพระสุเมร - ถนนพระอาทิตย์ - เลี้ยวซ้ายเข้าราชดำเนินกลาง - ถนนราชดำเนินนอก - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิสุทธิกษัตริย์ – กลับตัวบริเวณใต้สะพานพระราม 8 – กลับเข้าถนนราชดำเนินนอก – ถนนศรีอยุธยา - ถนนพระราม 5 – ถนนสุโขทัย - ถนนสามเสน - บางลำภู – เข้าเส้นชัยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร บริเวณพระอุโบสถ

ของที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร


ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เพื่อ 17 โรงพยาบาล ทุกท่านจะได้รับเสื้อ, เหรียญรางวัล, และของที่ระลึกต่างๆ


 • เฉพาะผู้ที่สมัครแบบ VIP จะได้รับ "พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภ.ป.ร."
 • ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม" 1 ตัว
 • เหรียญรางวัลเมื่อผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งและเข้าเส้นชัยในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
 • ของที่ระลึกต่างๆ จากผู้สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม"
 • "พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภ.ป.ร."
 • เสื้อวิ่ง "ก้าวด้วยธรรม"
 • เหรียญสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย
 • ถุงผ้า “ก้าวด้วยธรรม”

ข้อกำหนดสำหรับนักเดิน-วิ่ง

 • งานเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม" เป็นงานวิ่งอันทรงเกียรติ นักเดิน-วิ่งทุกท่านต้องมีน้ำใจนักกีฬา ห้ามลัดเส้นทาง ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่นักวิ่งท่านอื่นๆ ขอให้นักเดิน-วิ่งทุกท่าน ปฏิบัติตามกติกาเมื่ออยู่ในเส้นทางการวิ่ง เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในงาน
 • ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางอย่างเคร่งครัด
 • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้มอบเหรียญรางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักเดิน-วิ่งดังกล่าว ได้สมัครเข้าร่วมงานในครั้งนี้
 • เพื่อความปลอดภัยของนักเดิน-วิ่ง ท่านจำเป็นต้องกรอกกรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว (ถ้ามี), เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน โดยกรอกข้อมูลดังกล่าวบนหมายเลขวิ่งของท่าน

การบริการสำหรับนักเดิน-วิ่ง

 • น้ำดื่มตามมาตรฐาน
 • ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม บริการท่านหลังเข้าเส้นชัย ทุกท่านจะได้รับ อาหาร, ของว่าง, และเครื่องดื่ม (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งในงานฯ ท่านละ 1 รายการ ท่านที่รับอาหาร ของว่างและเครื่องดืม จะถูกทำเครื่องหมายบนเบอร์วิ่ง)
 • คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 • บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 05:00 - 09:00
 • มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัครดูแลตลอดเส้นทางวิ่งและภายในงาน
 • พื้นที่จอดรถฟรี กรุณาตรวจสอบแผนที่
ความเห็นสมาชิกล่าสุด
ดูความเห็นผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม”
คลิกดูความเห็นผู้สมัครเพิ่มเติม
ผู้สนับสนุน
Discover Thailand’s Must-See Attractions
Thailand is a kingdom of wonder, famous for its amazing natural, cultural, and historical attractions. Youtripper’s attractions include landmarks of breathtaking beauty, shows of spectacular entertainment and unique parks or exhibitions.